ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA i EXTRAORDINARIABotón Apuntarme
Dijous 20 de octubre de 2022  

Ha sido elegida nueva junta directiva la única candidatura presentada:

Juan V. Hoyos (presidente); Sátur Martínez (vicep); Sergio Tudela (secretario); Antonia Ferrer (tesorera); Carlos Gil; Enrique Expósito; Enrique Martí; Isidro Cantarino; Óscar Arauz; Pau Congost; Valeriano Iranzo; Vicent Vilar; Víctor Manzanares; Zacarías Díez.

Documentación presentada ver en http://cimvalencia.es/pdf/20221020-Asambleas2022.pdf 

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assemblea General Ordinària

Atenint-nos a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca sessió ORDINÀRIA de l'ASSEMBLEA GENERAL el dijous 20 de octubre, a partir de les 20:00 hores en primera convocatòria, 20:15 en segona convocatòria, i 20:30 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà a la sala de Premsa del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem del Club Integral de Muntanya (CIM), i està integrada per totes les persones amb dret a vot (276).

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria de les persones amb dret a vot (138). En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part (69), i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents.

Tindran dret a vot totes aquelles persones que tinguen satisfeta la quota del CIM per al present any, i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI, i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega.
Ordre del dia:
  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior.
  • Informe Junta Directiva.
  • Presentació comptes.
  • Torn obert de paraula. 
 
 

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assemblea General ExtraOrdinària

Es convoca sessió EXTRAORDINÀRIA de l'ASSEMBLEA GENERAL per a l'elecció de President i Junta Directiva, per expiració de mandat, per a dijous 20 de octubre, a partir de les 20:45 hores en primera convocatòria, 21:00 en segona convocatòria, i 21:15 en tercera convocatòria en la sala de Premsa del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.


Ordre del dia:
  • Elecció de la mesa electoral.
  • Elecció del President i membres de la Junta Directiva, mitjançant sufragi de totes les persones presents o delegades amb dret a vot. 

Presentació de candidatures 

Animem a totes les persones sòcies a presentar candidatura a la junta directiva, abans del 19 d'octubre. És possible presentar una candidatura tancada que incloga president, vicepresident, secretari, tresorer, i vocals, però també s'acceptaran les peticions individuals i en la mateixa assemblea es procedirà a confirmar les candidatures presentades i en cas que hi haguera més d'una candidatura es triarà per votació.

Per a presentar la teua candidatura envia un mail a algun del membres de la Junta electoral o (ací) que serà redirigit als membres de la Junta electoral:

Com a soci del Club Integral de Montaña, pots consultar les teues dades, comunicacions i rebuts registrant-te en cimvalencia.playoffinformatica.com

I també des del teu mòbil  android o Apple amb l'app "Playoff Entitades".