Tramitació de llicència federativa de Muntanya  FEDME-FEMECV 

Per a federar-te en la FEMECV com a soci del CIM, has d'estar associat.  Automàticament i, mentres no et dónes de baixa,  et passarem al cobrament, cada any, la quota de soci del CIM. Però recorda que federar-se, encara que convenient, no és obligatori i que per tant és necessari definir el tipus i renovar, cada any, la petició de llicència federativa. Tin en compte que les llicències que es resoldran més àgilment són les de la primera remesa (a desembre) i que la resta de l'any es tramitaran per blocs, però no necessàriament totes les setmanes.
En emetre la petició d'associació declares estar autoritzat en eixe compte bancari i AUTORITZES al CIM perquè efectue el cobrament anual de la quota de soci (aprovada en Assemblea General). A més, se't cobraran solament, els pagaments de llicències i de participació en activitats, que específicament i en cada ocasió acceptes. Les teues dades tindran un tractament privat i confidencial i s'incorporaran al fitxer "Socis del CIM" i als sistemes, de titularitat del CIM, necessaris per a la gestió i tramitació de la teua sol·licitud. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podràs exercitar-los per escrit o electrònicament davant CLUB INTEGRAL de MONTAÑA, acreditant que ets el titular de les dades. I recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.
PETICIÓ
Per formulari (preferent):   Cerca la notícia "Petició de Llicències Federatives" d'enguany en les notícies i emplena el formulari de petició d'enguany.
Per Correu electrònic: envia un missatge amb la teua elecció de llicència per a enguany, a cimvalencia&gmail.com
 
Para federarte en la FEMECV como socio del CIM, debes estar asociado. Automáticamente y, mientras no te des de baja, te pasaremos al cobro, cada año, la cuota de socio del CIM. Pero recuerda que federarse, aunque conveniente, no es obligatorio y que por tanto es necesario definir el tipo y renovar, cada año, la petición de licencia federativa. Ten en cuenta que las licencias que se resolverán más ágilmente son las de la primera remesa (en diciembre) y que el resto del año se tramitarán por bloques, pero no necesariamente todas las semanas.
Al emitir la petición de asociación declaras estar autorizado en esa cuenta bancaria y AUTORIZAS al CIM para que efectúe el cobro anual de la cuota de socio (aprobada en Asamblea General). Además, se te cobrarán solamente, los pagos de licencias y de participación en actividades, que específicamente y en cada ocasión aceptes. Tus datos personales tendrán un tratamiento privado y confidencial y se incorporarán al fichero "Socios del CIM" y a los sistemas, de titularidad del CIM, necesarios para la gestión y tramitación de tu solicitud. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, podrás ejercitarlos por escrito o electrónicamente ante CLUB INTEGRAL de MONTAÑA, acreditando que eres el titular de los datos. Y recuerda que al participar en cualquier actividad del CIM, declaras Asunción de responsabilidad.
PETICIÓN
Por formulario (preferente): Busca la noticia "Petició de llicències Federatives" de este año en las noticias y rellena el formulario de petición de este año.
Por Correo electrónico: Envía un mensaje con tu elección de licencia para este año, a cimvalencia&gmail.com
Última actualización: 14/12/2022     

El CIM et recomana estar federat o, almenys, assegurat i fins i tot, per a algunes activitats, és obligatori. El CIM pot tramitar-te la llicència de la FEMECV-FEDME. Per a federa-te en la FEMECV com a soci del CIM, has d'estar associat.
Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>