ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIABotón Apuntarme
Dijous 6 de juny de 2019  

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assemblea General Ordinària

Atenent a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca sessió ORDINÀRIA de l'ASSEMBLEA GENERAL  per a dijous 6 de juny, a partir de les 20:45 hores en primera convocatòria, 21:00 en segona convocatòria i 21:15 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà a la sala de Premsa del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem del Club Integral de Muntanya (CIM), i està integrada per tots els socis amb dret a vot.

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis, i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents.

Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any, i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega.
Ordre del dia:
  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior.
  • Informe Junta Directiva.
  • Presentació comptes exercici anterior.
  • Torn obert de paraula. 
És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es prenguen en este, el vostre Club.
1994-2019 25 anys CIM >
Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat .
< Llistat de totes les Activitats del CIM >