.  .

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
dijous 13 juny de 2013

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assamblea General Ordinària

(DIJOUS 13 DE JUNY)

Atenent a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA per a socis el pròxim dijous 13 de juny, a partir de les 20:45 hores en primera convocatòria, 21:00 en segona convocatòria i 21:15 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà a la Petxina en la sala de Formació.

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis, i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents (segons article 18).

 Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any , i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega. Ordre del dia:
  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior
  • Informe Junta Dirctiva
  • Presentació comptes exercici anterior
  • Torn obert de paraula
És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es prenguen en este, el vostre Club.
En la web se publicarán los avisos y las últimas novedades. Visita http://cimvalencia.es para estar informado.
Compartir