images/CIM/COMUN/reunions.gifASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

(DIJOUS 20 DE MAIG)

Atenent a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA per a dijous 20 de maig, a partir de les 20,45 hores en primera convocatòria, 20,55 en segona convocatòria i 21,00 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà el Centre Esportiu-Cultural de PETXINA en el carrer de la Petxina, creuer con Av. Pérez Galdos.

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis, i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents. (segons article 18).

Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any , i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega. Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior.
  • Informe Junta Directiva.
  • Presentació comptes exercici anterior.
  • Torn obert de paraula. 
És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es prenguen en este, el vostre Club.

 MEMORIA de ACTIVIDADES y BALANCE en

http://cimvalencia.es/pdf/2009_Balance.pdf

http://cimvalencia.es/pdf/2009_graficas_balance.pdf

2009_Balance-AsambleaCIM.pdf-1.gif  . . 2009_Balance-AsambleaCIM.pdf-2.gif . . 2009_graficas-balance.pdf-1.gif . . 2009_graficas-balance.pdf-2.gif . .
Compartir